Voorwaarden

Welkom bij Modmo!

Hier vindt u zowel de algemene voorwaarden van de website als de algemene voorwaarden van winkelen bij Modmo.

Websitevoorwaarden

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Modmo Technology Limited, te vinden op www.Modmo.io.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Modmo niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: "klant", "u" en "uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en die voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de heersende wetgeving van de Republiek Ierland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt beschouwd als uitwisselbaar en verwijst daarom naar hetzelfde.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Modmo, stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Modmo Technology Limited .

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze aangesloten/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Modmo Technology Limited en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Modmo. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier vanuit Modmo toegang toe krijgen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 • Publiceer materiaal van Modmo opnieuw
 • Materiaal van Modmo verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Modmo-
 • Verspreid inhoud van Modmo opnieuw

Deze Overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te posten en uit te wisselen. Modmo Technology Limited filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Modmo Technology Limited , haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen geven de opvattingen en meningen weer van de persoon die zijn mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, is Modmo Technology Limited niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen. op deze website.

Modmo Technology Limited behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en opmerkingen te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten aan te moedigen of te promoten.

U verleent Modmo Technology Limited hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; En
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervingsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com gemeenschapssites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online telefoonboeken;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; En
 • onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen overkomen op onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Modmo Technologies Limited ; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Modmo Technologies Limited. Vermeld a.u.b. uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt linken koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt naar onze website linken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Geen gebruik van

Het logo of ander artwork van Modmo Technology Limited mag worden gelinkt zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Actievoorwaarden

 • Modmo behoudt zich het recht voor om promoties op elk moment te beëindigen
 • Kortingsvoucher-promotiecodes zijn alleen geldig voor volledige betalingsopdrachten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
 • Kortingsvoucherpromoties zijn niet geldig voor aanbetalingsbestellingen
 • Kortingsvouchers/acties kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere voucheraanbiedingen
 • Vouchers en promotiecodes zijn voor eenmalig gebruik per account
 • Kortingsvouchers/acties kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast
 • Aanbiedingen zijn geldig vanaf de datum van publicatie (ingangsdatum)
 • Bankoverschrijvingen dienen binnen 7 dagen betaald te worden

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website verschijnen. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, op andere wijze inbreuk maken op, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleiten.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden voor koppelingen en deze te volgen.

Verwijderen van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om u rechtstreeks te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan ​​niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 • een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in dit artikel en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Modmo Algemene Voorwaarden.


Geldig vanaf 18 december 2020.

 • Definities

  • In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn de volgende definities van toepassing:

   • Overeenkomst: elke tussen Modmo en een Klant gesloten overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden, elke wijziging daarvan en alle handelingen of rechtshandelingen die verband houden met de uitvoering van die Overeenkomst en, achteraf bezien, alle handelingen en rechtshandelingen die nodig zijn voor het aangaan van die overeenkomst;

   • ModGod: iedereen die een Modmo-fiets bezit of erop rijdt.

   • Klant of Jij: alle natuurlijke of rechtspersonen met wie Modmo een Overeenkomst aangaat of met wie Modmo in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

   • Consument: de Klant zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten het beroep aan wie Modmo Producten verkoopt en/of levert en aan wie Modmo Diensten levert;

   • Opdracht: iedere opdracht die door een Klant aan Modmo wordt gegeven in welke vorm dan ook;

   • Privacybeleid: de door de Klant op de website van Modmo te raadplegen verklaring omtrent de verwerking van persoonsgegevens;

   • Producten: alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst;

   • Diensten: alle diensten die Modmo aan de Klant levert en die rechtstreeks verband houden met de Aankoop van een Modmo Product door een Klant

   • Modmo of Wij of Ons: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Iers recht Modmo Technologies Limited, gevestigd te The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Ierland.

Toepasbaarheid

- Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle productverkopen en gerelateerde Diensten, acties en rechtshandelingen tussen Modmo als verkoper en Klant.

- Toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Modmo uitdrukkelijk van de hand gewezen.

- De voor de Klant relevante contactgegevens die betrekking hebben op de identiteit van Modmo zijn als volgt:

• handelsnaam: Modmo;

• zakelijk adres: The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Ierland;

• e-mail: Hallo@Modmo.io

• inschrijvingsnummer bij het KvK: 550626

Offertes, Overeenkomsten, Productbeschrijvingen, diensten en definities

- Een offerte of (prijs)aanbieding bindt Modmo niet en geldt slechts als een uitnodiging aan de Klant tot het plaatsen van een Order.

- Een Overeenkomst komt slechts tot stand voor zover Modmo een Order van Klant schriftelijk accepteert of indien Modmo een Order uitvoert. Indien Modmo op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht voordat een Overeenkomst tot stand komt, zal Opdrachtgever Modmo daarvoor vergoeden volgens de bij Modmo gebruikelijke tarieven.

- Na aanvaarding van een Bestelling is Modmo te allen tijde gerechtigd om een ​​dergelijke Bestelling zonder opgaaf van redenen te annuleren na aanvaarding van een dergelijke Bestelling, in welk geval Modmo niet verplicht is tot terugbetaling van meer dan reeds door de Klant gedane vooruitbetalingen, indien van toepassing .

- Modmo zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het verstrekken van gegevens aan de Klant over de op de Producten van toepassing zijnde cijfers, maten, gewichten en andere gegevens, maar kan er niet voor instaan ​​dat deze vrij zijn van afwijkingen. Gedemonstreerde of ter beschikking gestelde specificaties of monsters zijn slechts indicaties van de betreffende Producten. Indien Klant kan aantonen dat de door Modmo geleverde Producten zodanig afwijken van de door Modmo verstrekte informatie of van de monsters of specificaties dat Klant niet langer kan worden verplicht tot nakoming van de betreffende bestelling, zal Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden, voor zover een dergelijke ontbinding echter redelijkerwijs noodzakelijk is en zonder dat Modmo schadeplichtig is.

 • Wijzigingen
  • Niettegenstaande artikel 2 kunnen wijzigingen van enige bepaling in enige Overeenkomst of in de Voorwaarden alleen worden overeengekomen met schriftelijke toestemming van beide partijen.
  • Indien een wijziging of aanpassing als bedoeld in het vorige artikel wordt overeengekomen, geldt die wijziging of aanpassing alleen voor de betreffende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Prijzen
  • Alle prijzen van Modmo zijn in EUR tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover prijzen zijn vermeld in een andere valuta dan EUR, kan een dergelijke prijsopgave worden geacht te zijn gebaseerd op de tegenwaarde in EUR van die prijs op de datum waarop de prijsopgave is gemaakt. Prijzen kunnen exclusief omzetbelasting of andere omzetbelasting zijn. Kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en belastingen en eventuele andere toeslagen, heffingen of belastingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Producten en het transport daarvan kunnen voor rekening van de Klant komen.
  • Elke verandering van factoren die van invloed zijn op de prijzen van Modmo, inclusief maar niet beperkt tot tarieven van derden, wisselkoersen, verzekeringstarieven, invoer- en uitvoerrechten en alle andere heffingen die verschuldigd zijn bij invoer of uitvoer, vrachtkosten en andere kosten, heffingen of belastingen, kunnen door Modmo aan Opdrachtgever worden doorberekend.
  • Servicekosten; U gaat akkoord met de vergoedingen en kosten, verkoopvoorwaarden, betalings- en factureringsbeleid die van toepassing zijn op uw gebruik van de Services, zoals vermeld in deze Voorwaarden. Modmo kan te allen tijde naar eigen goeddunken nieuwe diensten toevoegen tegen extra vergoedingen en toeslagen, of vergoedingen en toeslagen voor bestaande Services wijzigen. Alle vergoedingen en kosten voor uw gebruik van de Service zijn niet-restitueerbaar, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de Voorwaarden. Als op enig moment de vergoedingen voor een bestaande Dienst worden verhoogd, staat het U uiteraard vrij om uw gebruik van de Dienst te beëindigen. Voortgezet gebruik van de Service wordt beschouwd als uw akkoord met de nieuwe voorwaarden.
 • Betaling
  • De door Modmo aangegeven levertijd is een schatting en geen exacte verzenddatum.
  • De leveringstermijn gaat in op de datum van de schriftelijke Orderbevestiging van Modmo. Indien Modmo voor de uitvoering van de Opdracht informatie nodig heeft van de Klant, vangt de leveringstermijn aan op de datum waarop Modmo over alle benodigde informatie of middelen beschikt, maar niet eerder dan op de datum van de schriftelijke Opdrachtbevestiging.
  • Opdrachtgever heeft bij overschrijding van de leveringstermijn geen recht op enige schadevergoeding. De Klant is in dat geval evenmin gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de Klant wordt aangemerkt als Consument. Consumenten hebben het recht de Overeenkomst te ontbinden nadat zij hebben verzocht om levering binnen een redelijke termijn en Modmo niet in staat was om binnen die redelijke termijn te leveren.
  • Modmo is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren.
  • Aankopen gedaan met winkeltegoed kunnen niet worden teruggestort op uw bankrekening. Het betaalde bedrag voor winkeltegoed wordt teruggestort op uw MODMO-account als winkeltegoed dat u kunt gebruiken voor toekomstige aankopen. Het betaalde bedrag zonder winkeltegoed (dwz van een bankrekening) wordt rechtstreeks teruggestort op de rekening die is gebruikt om de eerste betaling te doen.
 • Herroepingsrecht
  • Als u een consument bent, heeft u het recht om uw aankoop te herroepen en uw bestelling te retourneren zonder opgaaf van reden en zonder extra kosten.
  • De herroepingstermijn verstrijkt 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag waarop u of een andere derde dan de door u aangewezen vervoerder de producten fysiek in bezit krijgt. Wanneer Producten in meerdere partijen of onderdelen worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn na 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag waarop U het laatste kavel of onderdeel fysiek in bezit krijgt.
  • Houd er rekening mee dat u geen herroepingsrecht kunt uitoefenen in het geval van producten die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn.
  • U dient de Producten terug te sturen in de originele doos of de door Modmo verstrekte doos overeenkomstig artikel 12.3 van deze Voorwaarden of ze aan Modmo te overhandigen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag waarop waarmee u ons uw herroeping van dit contract meedeelt. De deadline is gehaald als U de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 (veertien) kalenderdagen is verstreken.
  • U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Door het monteren van de pedalen en/of het verstellen van het stuur en/of het verstellen van het zadel ontstaan ​​kleine klauwtjes. Voor zover deze handelingen niet nodig zijn om de aard, kenmerken en werking van de fiets vast te stellen, ben je jegens Modmo aansprakelijk voor eventuele waardevermindering veroorzaakt door deze handelingen.
  • In het geval dat u de producten terugstuurt naar Modmo, kan Modmo terugbetaling weigeren zolang Modmo de geretourneerde goederen niet heeft ontvangen of totdat u heeft bewezen dat u de producten heeft geretourneerd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
  • Modmo zal u het aankoopbedrag van de producten terugbetalen, inclusief eventuele verzendkosten die in rekening zijn gebracht met betrekking tot de levering van de producten, uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag waarop we uw geretourneerde producten hebben ontvangen.
  • Modmo gebruikt hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen en op voorwaarde dat u geen kosten maakt als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Modmo vergoedt de aanvullende kosten niet als u uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door Modmo aangeboden goedkoopste standaardlevering.
  • Gedurende de eerste 14 (veertien) kalenderdagen na levering zult u de Bestelling en de verpakking met de grootst mogelijke zorg behandelen. Als consument bent u aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit de behandeling van de producten die verder gaat dan nodig is om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen. Om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen, mag U het Product alleen hanteren en inspecteren zoals U dat in een winkel zou mogen doen.
  • Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u het formulier op de pagina "contact" op de website van Modmo invullen of een soortgelijke ondubbelzinnige verklaring afleggen en dit naar de e-mail sturen zoals aangegeven in artikel 2.4 hierboven. We sturen u een bevestiging van uw herroeping.
 • Levering en risico
  • Indien en voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk de (kosten van) levering van de Producten en de risico-overgang zijn overeengekomen, vindt de levering plaats bij Modmo en berust het risico van de Producten en de verpakking daarvan bij overgedragen aan de Klant op het moment dat de Producten gereed zijn voor verzending, terwijl de verzending geschiedt voor rekening en risico van de Klant. Indien de Klant wordt aangemerkt als Consument, is het voorgaande in artikel 9.1 niet van toepassing en is het moment van levering en risico-overgang het moment dat de Consument de Producten in ontvangst heeft genomen.
  • Indien de Klant de door hem bestelde Producten niet of niet tijdig afhaalt, is hij zonder schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Modmo is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en aan een derde te verkopen. De Klant blijft de koopprijs plus de rente en kosten (bij wijze van schadevergoeding) verschuldigd na aftrek van de eventuele netto-opbrengst van een dergelijke verkoop aan een derde.
 • Eigendomsvoorbehoud
  • Ongeacht de feitelijke leveringsdatum gaat de eigendom van de Producten niet eerder over op de Klant dan nadat deze het volledige uitstaande bedrag met betrekking tot de Producten aan Modmo heeft betaald, inclusief de koopprijs, eventuele toeslagen, rente, belastingen en kosten verschuldigd op grond van aan de Voorwaarden of een Overeenkomst en alle geleverde of te leveren diensten met betrekking tot de Producten.
  • De Klant is niet bevoegd de Producten te verhuren, te verhuren of aan derden in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten gunste van derden te bezwaren, totdat Modmo de eigendom van die Producten aan de Klant heeft overgedragen.
  • Indien en zolang de eigendom van de Producten nog niet op de Klant is overgegaan, zal de Klant Modmo hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen in het geval dat de Producten in beslag worden genomen, in beslag worden genomen, onder beslag worden gelegd of indien enige andere claim wordt ingediend met betrekking tot de producten.
  • In geval van beslag, beslaglegging, beslaglegging, faillissement, onvrijwillige liquidatie of (voorlopige) surseance van betaling, zal de Klant de bewindvoerder of vereffenaar, de gerechtsdeurwaarder of de gerechtsdeurwaarder die het beslag, beslaglegging of beslag legt, onmiddellijk op de hoogte stellen van de vorderingen van Modmo. eigendomsrechten.
 • Inspectie en klachten
  • De Klant is verplicht de Producten onmiddellijk bij aankomst op de plaats van bestemming zorgvuldig te inspecteren of deze bij ontvangst te laten onderzoeken door de Klant zelf of door een derde die in zijn opdracht handelt, indien dit eerder is. Modmo moet uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de Producten. De melding aan de Klant dient een duidelijke en nauwkeurige omschrijving te bevatten van de klachten ter zake van de door de Klant ingeroepen gebreken. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovengenoemde termijn ontdekt hadden kunnen worden, dient Klant direct na ontdekking, maar in ieder geval binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van de Producten, schriftelijk aan Modmo te melden. Indien de Klant Modmo niet binnen de bovengenoemde termijn informeert, vervallen zijn rechten om al zijn rechten met betrekking tot een dergelijke onregelmatigheid of gebrek uit te oefenen.
  • De Klant is verplicht het gebruik van de betreffende Producten onmiddellijk te staken na constatering van enige onregelmatigheid of gebrek, op straffe van verval van het recht om al zijn rechten met betrekking tot die onregelmatigheid of gebrek uit te oefenen. De Klant zal alle medewerking verlenen die Modmo nodig heeft om de klacht te onderzoeken.
  • De Klant is niet gerechtigd om Producten aan Modmo te retourneren voordat Modmo schriftelijk heeft ingestemd met een dergelijke retournering. De retourzending is gratis en er zijn voor de Klant geen kosten aan verbonden. De Producten blijven voor risico van de Klant totdat Modmo deze Producten heeft ontvangen.
  • Overige verplichtingen en verantwoordelijkheid van de Klant:
   • Opdrachtgever stelt te allen tijde alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Modmo benodigde gegevens tijdig ter beschikking en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
   • De Klant is niet gerechtigd handelsmerken of herkenningstekens op de Producten, documenten die de Producten vergezellen en/of erop betrekking hebben, te verwijderen of onzichtbaar te maken.
 • Garantie
  • Modmo garandeert elk nieuw Modmo Saigon+/SaigonS fietsframe tegen fabricage- en materiaalfouten gedurende vijf (5) jaar* vanaf de leveringsdatum. Alle originele onderdelen hebben een garantie van twee (2) jaar* vanaf de datum van levering.
  • Deze in artikel 13.1 genoemde garantie is uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging van een defect frame, of defecte onderdelen en is het enige verhaal van de garantie. Deze garantie is van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en is overdraagbaar voor de resterende periode in het geval een nieuwe eigenaar de fiets heeft gekocht.
  • Claims onder de garantie moeten rechtstreeks bij uw verkooppunt in uw land worden ingediend, waarbij een aankoopbewijs vereist is. Het vervangen van dozen valt niet onder de garantie. Als u een vervanging van de doos nodig heeft, sturen we u er een tegen een extra vergoeding.
  • Deze garantie dekt geen normale slijtage, onjuiste montage of vervolgonderhoud, of installatie van onderdelen of accessoires. De garantie is niet van toepassing op schade of defecten als gevolg van een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing. Wijzigingen aan het frame of onderdelen maken deze garantie ongeldig. Modmo is niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade. Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de Consument.
  • De ingebouwde batterij van de fiets is getest en zou meer dan 600 oplaadcycli moeten kunnen uitvoeren voordat deze tijdens de garantieperiode onder 70% van zijn oorspronkelijke totale capaciteit zakt, zoals beschreven in artikel 13.1 van deze voorwaarden.
 • Overmacht
  • Indien Modmo door overmacht niet aan enige verplichting jegens Klant kan voldoen, worden deze verplichtingen gedurende de overmachttoestand opgeschort.
  • Indien een overmachtsituatie één (1) kalendermaand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht van Modmo heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding of schadevergoeding, ook niet als Modmo als gevolg van die overmacht enig voordeel mocht genieten.
  • Onder overmacht aan de zijde van Modmo wordt verstaan ​​een geval van Iers Burgerlijk Wetboek, en voorts elke van de wil van Modmo onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk verhindert of waardoor Modmo in het geheel niet kan worden gevergd. billijkheid om haar verplichtingen na te komen, ongeacht of een dergelijke omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden behoren onder meer, maar niet uitsluitend, brand, terroristische aanslagen, stakingen en uitsluitingen, het uitbreken en/of verspreiden van virussen en/of ziekten, stagnatie of andere productieproblemen bij Modmo of haar toeleveranciers, of problemen in het door Modmo of derden, eventuele overheidsmaatregelen, alsmede het niet kunnen verkrijgen van enige vergunning of vergunning van welke overheidsinstantie dan ook.
  • Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een (mogelijke) overmachtsituatie.
 • Modmo's producten
  • Modmo garandeert alleen die eigenschappen, kwaliteiten van haar Producten die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Alle andere specifieke of impliciete garanties zijn – voor zover toegestaan ​​onder toepasselijke dwingende wetgeving – hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Indien Modmo aan de Klant Producten levert die Modmo van haar eigen leveranciers heeft betrokken, is Modmo nimmer gehouden tot het nakomen van een verdergaande garantie of aansprakelijkheid jegens de Klant dan die waarop Modmo van haar eigen leveranciers aanspraak kan maken. leverancier.
  • Indien de Klant naar het oordeel van Modmo heeft kunnen aantonen dat door Modmo aan de Klant geleverde Producten niet naar behoren functioneren, kan Modmo naar eigen goeddunken kiezen tussen:
   • het opnieuw leveren van de Producten bij retournering van de Producten;
   • de Producten correct aanpassen;
   • opdrachtgever een in onderling overleg overeen te komen korting op de koopprijs te verlenen.
   • Modmo is volledig gekweten van zijn garantieverplichtingen door te voldoen aan een van de hierboven beschreven opties en is niet gehouden tot het betalen van enige verdere schadevergoeding of schadevergoeding.
  • De Producten blijven volledig voor risico van Klant, ook indien Modmo eventuele reparaties aan de Producten uitvoert.
 • Betrouwbaarheid
  • Iedere aansprakelijkheid van Modmo is te allen tijde beperkt tot het verzekerde bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Modmo afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitgekeerd. Deze verzekeringen hebben een beperkte dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade en het aantal verzekerde gebeurtenissen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in het verzekeringsdekkingsbewijs. Indien uit hoofde van voornoemde verzekeringen om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Modmo beperkt tot het honorarium dat door Modmo is gefactureerd en door Opdrachtgever is betaald in verband met de betreffende levering gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden. periode direct voorafgaand aan de datum waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt zich heeft voorgedaan, tot een maximale aansprakelijkheid van € 10.000,- (tienduizend euro).
  • In het geval dat Modmo derden betrekt, aanvaardt Modmo geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van de kant van die derde, behoudens tekortkomingen van Modmo zelf – waarop artikel 16.1 van toepassing is. Indien de Klant rechtstreeks een rechtszaak aanspant tegen een derde partij, zal de Klant Modmo vrijwaren van alle aanspraken van die derde partij in verband met een dergelijke claim en van alle door Modmo te maken kosten.
  • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant jegens Modmo in verband met de door Modmo geleverde Producten vervallen door het verstrijken van een termijn van één (1) jaar na de datum waarop de Klant bekend werd met - of redelijkerwijs kon op de hoogte zijn geweest van - het bestaan ​​van dergelijke rechten en bevoegdheden.
 • Beëindiging
  • Indien Opdrachtgever enige van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is Opdrachtgever in verzuim en is Modmo zonder enige ingebrekestelling gerechtigd:
   • de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
   • de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
   • een en ander onverminderd de overige rechten van Modmo uit welke Overeenkomst dan ook en zonder dat Modmo tot enige schadevergoeding is gehouden.
  • Indien Modmo gebruik maakt van haar recht van ontbinding zoals genoemd in artikel 17.1, is Modmo bevoegd elk eventueel aan Opdrachtgever terug te betalen bedrag te verrekenen met een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden alsmede met een vergoeding voor gederfde winst.
  • In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, liquidatie of beslaglegging op een of meer activa van Klant of indien Klant weet dat een van deze situaties zich kan voordoen, dient Klant Modmo daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
  • In geval van een situatie als bedoeld in artikel 17.3 zijn alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege ontbonden, tenzij Modmo aan Opdrachtgever mededeelt dat zij (een deel van) de betreffende Overeenkomst wil laten nakomen, in welk geval Modmo gerechtigd is zonder enige standaard kennisgeving:
   • de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
   • al zijn eventuele betalingsverplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten;
   • een en ander onverminderd Modmo's overige rechten onder welke Overeenkomst dan ook en zonder dat Modmo tot enige schadevergoeding is gehouden.
  • In geval van een situatie als bedoeld in artikel 17.3 zijn alle vorderingen van Modmo op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 • Overdracht van rechten en plichten
  • Het is Modmo toegestaan ​​de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Indien verplichtingen van Modmo worden overgedragen, dient Modmo Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen en heeft Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal plaatsvinden. Modmo is in dat geval niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding. Klant kan rechten of verplichtingen uit enige Overeenkomst niet aan derden overdragen, tenzij met toestemming van Modmo.
 • Privacy
  • Wij geven om de privacy van onze klanten. Ons privacybeleid schetst hoe we uw informatie gebruiken en beschermen. Door het product en de Dienst te gebruiken, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, overgedragen naar en verwerkt in Ierland en andere landen, zolang het niveau van privacybescherming vergelijkbaar is met dat van Ierland.
 • Conversie
  • Indien en voor zover op enige bepaling van deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van enige dwingende rechtsregel, het oneerlijke karakter van deze Voorwaarden of op grond van redelijkheid en billijkheid, zal de betreffende bepaling, voor zover het inhoud en strekking betreft, in ieder geval een zodanige overeenkomstige betekenis hebben dat op de betreffende bepaling wel degelijk een beroep kan worden gedaan.
 • Toepasselijk recht, bevoegde rechter
  • Het recht van de Republiek Ierland is van toepassing op deze Voorwaarden en op alle andere Overeenkomsten. De toepasselijkheid van de Eenvormige wet inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken alsmede het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  • Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Dublin, Ierland.
 • Wijziging van voorwaarden
  • Deze Voorwaarden kunnen door Modmo worden gewijzigd door enkele kennisgeving aan de Klant. Bij gebreke van enig protest binnen 30 (dertig) kalenderdagen na kennisgeving zijn de gewijzigde Voorwaarden van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten vanaf de dag van kennisgeving evenals op alle lopende Overeenkomsten indien en voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van kennisgeving .